School met de Bijbel, Venlo periode 1952 - 1960
Home » De School » Afscheid van Meneer de Bruijn

Afscheid van Meneer de BruijnSchool met bewogen geschiedenis

AFSCHEID  EN  WELKOM  IN  VENLO’S SCHOOL MET DE  BIJBEL

VENLO, 30 november – Een uitgebreid gezelschap was zater-dagmiddag bijeen in de hal van de School met de Bijbel te Venlo om afscheid te nemen van de heer C. de Bruyn, die sedert 1929 als hoofd aan deze school is verbonden en die nu op pensioen gaat. De pensioengerechtigde leeftijd was al een paar maanden geleden aangebroken, maar in afwachting op zijn opvolger is de heer de Bruyn enige maanden langer gebleven. Zo kon zaterdagmiddag niet alleen afscheid genomen worden, maar ook kennis gemaakt worden met de opvolger, het nieuwe hoofd, de heer B. Bruil.

Huldiging van Hoofd de Bruyn
   Op deze feestelijke zitting waren o.m. aanwezig: de heren van het schoolbestuur met hun dames en enige oud-leden van dit bestuur; mr. Haffmans, wethouder van onderwijs; ds. Everaars uit Venlo en vertegenwoordigers van Gereformeerde en de Hervormde kerk; vertegenwoordigers van andere Venlose scholen; de staf onderwijskrachten en oud-medewerkers bij deze onderwijsinstelling; de heer Weeckers, consulent voor de lichamelijke opvoeding.

34 JAAR TE VENLO
Nadat de voorzitter van het school-bestuur, de heer J. Lanser, de bijeenkomst met gebed had geopend, begroette hij de aanwezigen en speciaal het echtpaar de Bruyn en kinderen. Hij gaf een overzicht van de prachtige staat van dienst van de scheidende, die 45 jaar het christelijk onderwijs gediend heeft, waarvan 34 jaar als hoofd van de School met de Bijbel  te Venlo. De heer de Bruyn heeft in al die jaren te Venlo gewerkt met liefde en toewijding en ook veel van zijn vrije tijd opgeofferd in het belang van de school en het onderwijs. Voor vernieuwingen is hij nimmer teruggeschrokken. Bij zijn benoeming telde de school te Venlo 81 leerlingen, verdeeld over drie klassen, thans is het een zevenklassige school met 280 leerlingen en acht leerkrachten. De school heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Begonnen werd in 1921 in de Prinsenhofstraat. Dit gebouw werd in de oorlog door de Wehrmacht gevorderd. Men kreeg toen gastvrij onderdak, eerst in de Zusterschool later in de Gerardus Majellaschool.

VERWOESTING EN OPBOUW
In november 1944 werd het eigen schoolgebouw in de Prinsenhofstraat bij een bombardement verwoest. Na de bevrijding werd begonnen in enkele lokalen van de Bellatabeleschool. Daarna heeft men nog een poos onderdak gehad in een Engelse barak. In 1951 werd het gebouw in de van Schelbergenstraat in gebruik genomen; dit is nadien nog tweemaal uitgebreid.
Al die ellende van in en na de oorlog heeft de heer de Bruyn niet alleen dapper doorstaan, maar hij heeft ook veel er toe bijgedragen om het onderwijs steeds op peil te houden, zodat de leerlingen die deze school verlaten bijna steeds slagen voor toelatingsexamens voor middelbare scholen.
Voor al die arbeid en inzet werd hem bij zijn afscheid namens het schoolbestuur dank gebracht door de heer Lanser. Ook namens de ouders, leerlingen en oud-leerlingen werd hij hiervoor gedankt, waarbij zowel aan hem als aan zijn echtgenote, geschenken werden overhandigd.
Zijn opvolger werd voorgesteld, waarbij de hoop werd uitgesproken dat hij zijn voorganger waardig zal zijn.

SAMENWERKING
De tweede spreker was mr. Haffmans, die de dank van het gemeentebestuur overbracht voor wat de heer de Bruyn voor de school en voor de Venlose gemeenschap heeft gedaan. Een bijzonder woord van lof werd de scheidende toegezwaaid voor de wijze waarop hij met zijn mede-christenen in Venlo heeft samengewerkt. De wethouder verwelkomde de opvolgende heer Bruil.

Ds. Everaars sprak namens de Gereformeerde Kerk; de heer Overweg dankte namens de onderwijskrachten. Beiden stelden hun volle vertrouwen in het nieuwe hoofd.
In zijn dankwoord haalde de heer de Bruyn vele herinneringen op. Hij zei dankbaar te zijn het christelijk geloof aan de jeugd te hebben kunnen overdragen. Als daarbij goede resultaten bereikt zijn, is dat niet alleen aan hem te danken, maar ook aan allen waarmee hij in al die jaren heeft mogen samenwerken. Niet op de laatste plaats aan het gemeentebestuur, waarvan vooral de wethouder van onderwijs zich bijzonder inzet om Venlo goede scholen te bezorgen.

GOEDE VOORNEMENS
De heer Bruil, die op deze bijeenkomst zo attentvol met zijn echtgenote geintroduceerd werd, was getroffen door de sfeer en daardoor vervuld van goede hoop hier vruchtbaar te kunnen werken. “Ik ben dankbaar in de gele-genheid te zijn hier in Venlo mijn ziel in mijn werk te kunnen leggen, zulks tot heil van de kinderen en tot eer van God”.
Na dit officiële samenzijn is in de hal van de school nog een druk bezochte receptie gehouden. Velen zijn de scheidende de hand komen drukken; als blijk van dank werden geschenken aangeboden. Het nieuwe hoofd had hier de gelegenheid kennis te maken met velen.

NOG EEN AFSCHEID
Onder leiding van het onderwijzend personeel is de heer de Bruyn door de leerlingen van de school een afscheids-feest bereid in de Bellatabele School. Er werden voordrachten, toneelstukjes en muzikale prestaties ten beste gegeven. Als herinnering boden leerlingen en personeel  cadeaus aan.Tractaties werden uitgedeeld.
Hier is nog een afscheid gevierd, nl. van de heer J. Peters en zijn echtgenote, concierge van de school. Ook zij werden gedankt voor hun arbeid gedurende tien jaar vol toewijding verricht; ook zij kregen verschillende geschenken aangeboden.


 

 

Naschrift: Helaas is het niet mogelijk gebleken het artikel in de originele opmaak te plaatsen; van de oorspronkelijke tekst is echter niet afgeweken.